Jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów

Zastosowanie pomocy wizualnych zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia decyzji w sytuacji decyzyjnej z 58 do 79%. Skracają one przeciętny czas trwania konferencji o 28%[1]. Natomiast przy zastosowaniu pomocy wizualnych siła oddziaływania prezentacji wzrasta do 43%[2]. Dobrze jest ułatwiać sobie życie dlatego też w prezentacji stosuj wizualizacje. Pomogą one Ci:

  • utrzymać koncentrację słuchaczy,
  • uczynić przekazywane informacje bardziej zrozumiałymi,
  • podsumować lub/i uzupełnić, to co zostało już powiedziane,
  • a także, co istotne z punktu widzenia prelegenta – pozwolą Ci zmniejszyć nakład energii zużywanej na wygłoszenie przemówienia.

Przygotowując się do wygłoszenia prelekcji, już na etapie konstruowania prezentacji warto zastanowić się jakie pomoce wykorzystamy, jak będzie wyglądać szablon, jakiej czcionki oraz kolorystyki użyjemy. To wszystko może spowodować, iż nasza prezentacja będzie dla odbiorców czytelna i zapamiętana lub przeciwnie – będzie drażnić lub nudzić.

Zacznijmy od wybrania szablonu prezentacji. Najlepiej wykorzystać jest ten sam szablon dla całej prezentacji. Niech posiada on stonowane tło oraz neutralne kolory (o nich za chwilę trochę więcej). Mniej znaczy więcej. Dlatego też za prostym szablonem niech idzie ograniczona liczba słów, a także niewielka liczba punktów na slajdzie (najlepiej do 6). Pamiętaj o tytułach slajdów. Nie każdy uważnie słucha Twego wystąpienia i może on po przeczytaniu tytułu ponownie się odnaleźć po chwili dekoncentracji.

Przy wyborze szablonu zwróć uwagę na czcionkę. Niech ona będzie standardowa (np. Calibri, Arial) – będzie ona czytelna dla większości społeczeństwa. Zadbaj o to, by kolor czcionki kontrastujący z kolorem tła. Unikaj efektów trójwymiarowych. Korzystaj z liter pisanych zamiast DRUKOWANYCH. Natomiast zróżnicowana wielkość czcionki dla głównych i podrzędnych punktów pomoże odbiorcom zorientować się co jest najważniejsze (duża czcionka np. 36), a co mniej ważne (mniejsza np. 26) w Twojej prezentacji.

Stosuj z umiarem efekty specjalne. Unikaj rozpraszających animacji. Konsekwentnie stosuj efekty, czcionki oraz animacje. Stosuj proste, jasne wykresy, diagramy, tabele. Do prezentacji danych niezależnych od czasu umożliwiają wykresy słupkowe i kołowe, natomiast do prezentacji danych zależnych od czasu – wykresy kolumnowe oraz liniowe. Staraj się nie używać clipartów – lepiej wybierz ładne zdjęcie. Popularne powiedzenie głosi, że jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów. Jeśli pragniesz zobrazować treści interesującą grafiką – możesz zakupić zdjęcia z wielu baz – choćby z popularnych istock.com, fotolia.pl, shutterstock.com czy dreamstime.com. Co ma jednak zrobić, jeśli na zakup zdjęcia nie posiadasz nawet przysłowiowej złotówki? Nie posiadając budżetu na fotografie jest trudniej, ale nie tragicznie. Jest wiele baz, które udostępniają takie zdjęcia bezpłatnie, choć pod pewnymi obostrzeniami. O wielu z nich pisałam tutaj.

Dokładnie dobierz kolory w swej prezentacji. Pref­er­encje kolorystyczne w znacznej mierze uwarunk­owane są przez płeć. Mężczyźni zwykle prefer­ują na przykład pomarańc­zowy ponad żół­ty, etc. Udowod­niono, iż kobi­ety dostrze­gają o wiele więcej kolorów niż mężczyźni; innymi słowy, pod­czas gdy mężczyźni uznają brzoskwin­iowy czy turku­sowy jedynie za pewne wyobraże­nia, przed­staw­icielki płci pięknej wiążą je z kolorami. Odrzuć także wszelkie uprzedzenia: jeśli twoimi odbior­cami są kobi­ety, nie koloruj całej strony na różowo. Ludzie w różnym wieku inaczej reagują na konkretne kolory. Osoby starsze będą uznawały kolory spoko­jne i powś­ciągliwe (przy­jemne dla oka), za najbardziej atrak­cyjne. Młodzież doceni jaśniejsze i bardziej żywe barwy. Rozróżnij te kat­e­gorie wiekowe uży­wa­jąc odpowied­niej palety kolorów dla każdej z grup. To nat­u­ralny stan, biorąc pod uwagę fakt, że ludziom, z biegiem czasu, pog­a­rsza się wzrok.

Każdy kolor ma swoje znaczenie. I dla przykładu:

  • Czer­wony jest kolorem bardzo inten­sy­wnym emocjon­al­nie. Przenosi tek­sty oraz obrazy na plan pier­wszy. Powinien być uży­wany jako akcent sty­mu­lowa­nia ludzi do pod­ję­cia szy­bkiej decyzji. To kolor krwi, dlat­ego równie dobrze pod­kreśla emocje wojny, siły, zagroże­nia, deter­mi­nacji jak i pasji czy też prag­nienia miłości. Kolor czer­wony jest ide­alną barwą dla nagłówków typu: okazja, tylko teraz. W reklamie, czer­wień często przy­wołuje eroty­czne odczu­cia (czer­wone usta, czer­wone paznok­cie, czer­wona dziel­nica, kobi­eta w czer­wieni). Równie dobrze pod­kreśla też zagroże­nie (wysokie napię­cie, światła dro­gowe i znaki stop). Ten kolor jest też mocno połąc­zony z energią, dlat­ego też jest eksponowany przy pro­mocji napo­jów ener­getyzu­ją­cych, gier czy sportowych samochodów.
  • Pomarańczowy jest połącze­niem energii czer­wieni oraz pogod­ności koloru żółtego. Jest bar­wnym określe­niem nie tylko radości ale i fas­cy­nacji, jak i deter­mi­nacji. Kolor uwiel­biany szczegól­nie wśród ludzi młodych. Jako kolor cytru­sowy pomarańc­zowy doskonale sty­mu­luje apetyt. Dzięki temu w reklamie najlepiej speł­nia swoją funkcję pro­mu­jąc jedze­nie czy pro­dukty skierowane do młodzieży.
  • Żółty jest kolorem słońca. Ściśle połąc­zony z radoś­cią, szczęś­ciem, intelek­tem oraz energią. Uży­waj żółtego by wywoły­wać przy­jemne ciepłe uczu­cia. Możesz wybrać ten kolor do pro­mocji dziecię­cych pro­duk­tów lub dla ofert miłego spędza­nia wol­nego czasu. Na pewno jed­nak nie powinien być uży­wany przy pro­duk­tach prestiżowych. Mało kto zain­tere­sowany byłby żół­tym gar­ni­turem.
  • Zielony jest kolorem natury. Sym­bol­izuje wzrost, har­monię, świeżość oraz płod­ność. Zielony w prze­ci­wieńst­wie do czer­wonego określa bez­pieczeństwo. Wskazuje kierow­com wolną drogę. Zielonego w reklamie powinno się uży­wać pod­kreśla­jąc nieszkodli­wość (środ­ków medy­cznych) czy nat­u­ralne pochodze­nie (żywności).
  • Niebieski to kolor nieba i morza. Jest bar­wnym syn­on­imem sta­bi­liza­cji. Sym­bol­izuje prawdę, lojal­ność, mądrość, wiarę oraz prawdę. Kolorem niebieskim najlepiej pro­mować pro­dukty lub usługi związane z wodą i czys­toś­cią (fil­try wodne, środki czys­tości, ryby) lub niebem i powi­etrzem (linie lot­nicze, warunki atmos­fer­yczne). Nie należy stosować koloru niebieskiego do celów mar­ketingowych związanych z żywnoś­cią, ponieważ kolor niebieski tłumi apetyt.
  • Czarny kojar­zony jest z mocą, ele­gancją, tajem­nic­zoś­cią ale także ze złem i śmier­cią. Czarny daje poczu­cie per­spek­tywy oraz głębi. Posi­ada też moc wyszczu­pla­jącą, niestety także czytel­ność. Czarny sym­bol­izuje także wysoki stan­dard, nie bez przy­czyny najwięcej luk­su­sowych aut sprzedaje się właśnie w kolorze czarnym. Przy prezen­tacji fotografii używa się czarnego lub szarego tła do uwy­puk­la­nia innych barw. Najwięk­szą agresy­wność oraz moc mają zestaw­ienia czarny – czer­wony i czarny — pomarańczowy.

Kolory mają bardzo duże znaczenie. Dlatego warto się nad nimi dłużej zastanowić. Zobaczyć czy wybrane będą do siebie pasowały, a także czy będą czytelne puszczone na rzutniku (który zmienia kolory).

What-Makes-A-Bad-Infographic

[1] Badanie przeprowadzone w Wharton Institute for Aplied Reaserch na Uniwersytecie w Pensylwanii

[2] Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Minnesocie

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.